• intweek_song.JPG
  • intweek_stud.JPG
  • intweek_stud2.JPG
  • intweek_tea.JPG
  • sac2011.jpg
  • sac2011b.jpg
  • xmas2016_b.JPG
  • xmas2016_c.JPG

Ústav cizích jazyků, Sekce německého jazyka zajišťuje následující typy studia:

1) Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání - tříleté bakalářské studium (prezenční nebo kombinovaná forma)

Motivační stipendium pro studenty!

Student, který úspěšně absolvuje 1. ročník a zapíše se do 2. ročníku, obdrží jednorázové stipendium ve výši 3 000 Kč

Student, který úspěšně absolvuje 2. ročník a zapíše se do 3. ročníku, obdrží jednorázové stipendium ve výši 2 000 Kč.

Počet přijímaných studentů: 40

Počet uchazečů v minulém akademickém roce: 148

Tento studijní obor je koncipován jako bakalářské dvouoborové studium. Seznam možných kombinací s NJ viz katalog studijních oborů.

 

Během studia studenti navštěvují přednášky a cvičení z jazykovědných disciplín (mj. gramatika NJ, lexikologie aj.), německé literatury a německých reálií (fakta o německy mluvících zemích). K povinným předmětům rovněž patří praktická jazyková cvičení, ve kterých se trénují komunikační dovednosti, poslechová cvičení a další klíčové kompetence týkající se praktického jazyka (1. ročník: 6 hodin týdně, poté 4 hodiny týdně). Součástí studia jsou volitelné semináře, v nichž si studenti prohlubují znalosti z dílčích oblastí jazyka.

Všechny přednášky a cvičení jsou vedeny v němčině, a proto se předpokládá vstupní znalost německého jazyka na úrovni B1. Absolvent studijního oboru by měl dosáhnout nejvyšší možné úrovně C2.  

Seznam předmětů, které student během studia absolvuje, najdete pod následujícím odkazem: Seznam předmětů (str. 118 /  152)

 

2) Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň ZŠ - navazující dvouleté magisterské studium (prezenční nebo kombinovaná forma)

Studium je zaměřeno na získání pedagogické způsobilosti, absolvent je odborně zdatný učitel NJ. Jeho základní profesní připraveností je spolehlivé ovládání německého jazyka a adekvátní znalosti lingvistické, literární a sociokulturní, které se odrážejí v jeho lingvodidaktických dovednostech. Kvalifikační připravenost a míru adaptability na podmínky praxe zajišťuje systém náslechových a průběžných praxí na základních školách.

Seznam předmětů, které student během studia absolvuje, najdete pod následujícím odkazem: Seznam předmětů (str. 343 /  377)

 

3) Německý jazyk se zaměřením na aplikovanou ekonomii - tříleté bakalářské studium (prezenční forma)

Počet přijímaných studentů: 20  ! Upozornění: tento obor není momentálně nabízen ! 

Tento studijní obor je koncipován jako bakalářské jednooborové studium.

Studium oboru Německý jazyk se zaměřením na aplikovanou ekonomii připravuje odborníky v oblasti jazykových znalostí němčiny a ekonomicko-obchodních znalostí. Během studia studenti navštěvují přednášky a cvičení z jazykovědných disciplín (gramatika NJ, lexikologie aj.), z hospodářské němčiny (mj. odborná slovní zásoba pro obor ekonomie), německých reálií (fakta o německy mluvících zemích) a rovněž semináře týkající se překladatelství a tlumočení. Veškerá výuka probíhá v němčině. K povinným předmětům patří také praktická jazyková cvičení, ve kterých se trénují komunikační dovednosti, poslechová cvičení a další klíčové kompetence týkající se praktického jazyka (1. ročník: 6 hodin týdně, poté 4 hodiny týdně). Součástí studia jsou volitelné semináře, v nichž si studenti prohlubují znalosti z dílčích oblastí jazyka.

Všechny přednášky a cvičení jsou vedeny v němčině, a proto se předpokládá vstupní znalost německého jazyka na úrovni B1. Absolvent studijního oboru by měl dosáhnout úrovně C2.

Výuku ekonomických předmětů zajišťuje především Katedra aplikované ekonomie Filozofické fakulty UP. Tato výuka probíhá v českém jazyce. 

Seznam předmětů, které student během studia absolvuje, najdete pod následujícím odkazem: Seznam předmětů (str. 4 / 38)

 

4) Rozšiřující studium učitelství NJ pro SŠ (4 semestry)

Studium je realizováno v rámci celoživotního vzdělávání jako dvouleté placené studium a je určeno absolventům studia učitelství pro 2. stupeň ZŠ k rozšíření kvalifikace na SŠ. Informace ke studiu naleznete pod odkazem: http://new.ccv.upol.cz/cz/

 

5) Rozšiřující studium učitelství NJ pro 2. stupeň ZŠ (4 semestry)

Studium je realizováno v rámci celoživotního vzdělávání jako dvouleté placené studium a je určeno absolventům studia učitelství pro 2. stupeň ZŠ za účelem získání způsobilosti vyučovat další předmět - NJ. Informace ke studiu naleznete pod odkazem: http://new.ccv.upol.cz/cz/

 

6) Rozšiřující studium učitelství NJ pro 2. stupeň ZŠ (4 semestry)

Studium je realizováno v rámci celoživotního vzdělávání jako dvouroční placené studium a je určeno absolventům studia učitelství pro 1. stupeň ZŠ k rozšíření kvalifikace na učitelství NJ pro 2. st. ZŠ. Informace ke studiu naleznete pod odkazem: http://new.ccv.upol.cz/cz/

 

7) Doplňující didaktické studium NJ (60 hodin)

Studium je realizováno v rámci celoživotního vzdělávání jako placené studium. Informace ke studiu naleznete pod odkazem: http://new.ccv.upol.cz/cz/

 

8) Německý jazyk se zaměřením na aplikovanou ekonomii (4 semestry)

Paralelní forma studia - další informace pod odkazem: new.ccv.upol.cz/cz/

 

9) Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (4 semestry)

Paralelní forma studia - další informace pod odkazem: new.ccv.upol.cz/cz/

 

10) Intenzivní kurz NJ (12 hodin)

Další informace: new.ccv.upol.cz/cz/

 

11) Didaktický seminář NJ (8 hodin)

Další informace: new.ccv.upol.cz/cz/

 

 

Všechny informace o přijímacím řízení naleznete na odkazu: https://www.pdf.upol.cz/uchazec/prijimaci-rizeni/